De bestuursleden:

VOORZITTER

Guus van Zoest

1E SECRETARIS

Rob Schoester

PENNINGMEESTER

Meinaard Veen

2E SECRETARIS
ledenadmininistratie

Wil Jansen

COÖRDINATOR
algemene activitei
ten

Olga Dekker